Άρθρο 1°
Επωνυμία - Έδρα
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Κυνοφιλικός Όμιλος Λαμίας», με έδρα την πόλη της Λαμίας.

Άρθρο 2°

Σκοποί του Σωματείου
Σκοποί του Σωματείου είναι:
Α) Η προώθηση της υπεύθυνης και οργανωμένης κυνοφιλίας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον Νομό Φθιώτιδος.
Β) Η ενθάρρυνση και καθοδήγηση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας, εκτροφής και εκπαίδευσης σκύλων.
Γ) Η οργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων (εκθέσεων σκύλων, διαγωνισμών υπακοής σκύλων, αγώνες πρακτικού κυνηγιού, αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, έκθεσης μορφολογίας κ.λ.π), καθώς επίσης και η διοργάνωση επιμορφωτικών κυνοφιλικών σεμιναρίων, προβολών και λοιπών συναντήσεων των μελών.
Δ) Η καλλιέργεια στο κοινό της αγάπης και της φροντίδας για τους σκύλους, ιδίως από την παιδική ηλικία.
Ε) Η παρακολούθηση της τήρησης της νομοθεσίας (Ελληνικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς) που αφορά την προστασία των κύνων καθώς και η προσπάθεια βελτίωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας.
ΣΤ) Η προαγωγή του πολιτισμού μέσω της Κυνοφιλίας και των συναφών Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Άρθρο 3°
Πραγμάτωση σκοπών
Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου είναι:
Α) Η διοργάνωση κυνολογικών εκδηλώσεων (εκθέσεων σκύλων, διαγωνισμών υπακοής σκύλων, αγώνες πρακτικού κυνηγιού, αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων, έκθεσης μορφολογίας κ.λπ.).
Β) Η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, προβολών και λοιπών συναφών συναντήσεων.
Γ) Η έκδοση εντύπου ενημερωτικού και επιμορφωτικού υλικού και η διανομή του στα μέλη του Σωματείου και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Δ) Η συνεργασία με τα άλλα συναφή κυνοφιλικά μη κερδοσκοπικά σωματεία και ειδικότερα το Σωματείο αναγνωρίζει από τώρα τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος (Κ.Ο.Ε.) σωματείο μη κερδοσκοπικό, σαν ανώτατη κυνολογική αρχή στην Ελλάδα και αποδέχεται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του, καθώς και ενδεχόμενες αλλαγές αυτών.
Ε) Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με την αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε.
ΣΤ) Επισκέψεις στα σχολεία, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών.
Ζ) Η δημιουργία κυνοφιλικού πάρκου.
Η) Η συνεργασία με φορείς και σωματεία συναφών ενδιαφερόντων με την τοπική και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το Ελληνικό Δημόσιο με τις αρμόδιες υπηρεσίες του, τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε κυνόφιλο άνθρωπο.

Άρθρο 4°
Μέλη του Σωματείου
Τα μέλη του Σωματείου είναι τακτικά, αρωγά και επίτιμα.
Α) Τακτικά μέλη θεωρούνται τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία έχουν δικαίωμα του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι».
Β) Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν με σχετική αίτηση τους, ενήλικες κυνόφιλοι και των δύο φύλων. Τα αρωγά μέλη καταβάλλουν πλήρη εγγραφή και συνδρομή, όπως τα τακτικά μέλη, έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, εκτός του «εκλέγειν και του εκλέγεσθαι», το οποίο έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Τα αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη, κατόπιν αιτήσεως του στον όμιλο και μετά από πρόταση δύο (2) ήδη τακτικών μελών, εφόσον συμπληρώσουν ένα έτος ευδόκιμης θητείας και εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει.
Κατά τη γενική συνέλευση και εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση τα προτεινόμενα νέα τακτικά μέλη, η Γ.Σ. επικυρώνει τις αιτήσεις. Κανένα τακτικό μέλος δε μπορεί να προτείνει περισσότερα από δύο (2) τακτικά μέλη το χρόνο.
Γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν σε ένδειξη τιμής, όσοι προσέφεραν ή μπορούν αν προσφέρουν στον όμιλο με το κύρος, την προσωπικότητα και τη δράση τους εξαιρετικές υπηρεσίες και όσοι εργάστηκαν υπέρ των σκοπών του ομίλου. Τα επίτιμα μέλη που αναταράσσει το Δ.Σ. με παμψηφία των μελών του, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ., αλλά μόνον λόγου. Η αποχώρηση μέλους του ομίλου είναι ελεύθερη, ισχύει όμως για το τέλος του έτους.

Άρθρο 5°
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Κάθε τακτικό ή αρωγό μέλος, οφείλει να καταβάλλει στο ταμείο του σωματείου, σαν δικαίωμα εγγραφής, το ποσό των 5 ΕΥΡΩ. Εκτός του ποσού αυτού, έχει την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής 10 ΕΥΡΩ. Οι πιο πάνω οικονομικές υποχρεώσεις είναι δυνατό να αυξομειωθούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Τα μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από χρόνο, καλούνται με έγγραφο του Δ.Σ. να τακτοποιήσουν την οφειλή τους και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως τους διαγράφονται από το Σωματείο.
Μετά την ταμειακή τους τακτοποίηση μπορούν με απόφαση του Δ.Σ., να επανεγγραφούν ως μέλη, με την ιδιότητα που είχαν πριν την διαγραφή τους.
Τα τακτικά μέλη μετέχουν στη Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει την ημέρα της συγκλήσεως της Γ.Σ. και μπορούν να λάβουν οποιοδήποτε αξίωμα, που προβλέπεται από τις διαδικασίες του παρόντος καταστατικού, αφού τηρηθούν οι σχετικές διαδικασίες.
Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τα όσα .ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Σωματείου

Άρθρο 6°
Πειθαρχικές διατάξεις
Η μη συμμετοχή τακτικού μέλους σε δύο συνεχόμενες Γ.Σ., έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας του μέλους αυτού ως τακτικού.
Αν τακτικό μέλος του σωματείου με την δραστηριότητα του παραβεί κατάφωρα τους νόμους περί σωματείων ή οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη διάταξη του καταστατικού, ή προβεί σε ενέργειες που αποσκοπούν στην εξαπάτηση και αντιστρατεύονται τα συμφέροντα και τους σκοπούς του σωματείου, τότε το•• Δ.Σ. επιβάλλει στο εγκαλούμενο μέλος μία από τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία αυτού :
α) της έγγραφης παρατήρησης, β) της αυστηρής έγγραφης επίπληξης, γ) της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου και δ) της οριστικής διαγραφής, εφόσον εγκριθεί από την Γ.Σ. Κατά των μελών του Δ.Σ. την πειθαρχική εξουσία, για τους προαναφερθέντες λόγους ασκεί η Γ.Σ., η οποία επιβάλλει ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος τις ποινές: α) της παρατήρησης, β) της αυστηρής επίπληξης, γ) της προσωρινής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., δ) της εκπτώσεως από το αξίωμα, ε) της οριστικής αποβολής από το σωματείο.
Η απόφαση της Γ.Σ. η οποία εγκρίνει την οριστική διαγραφή των απλών μελών του σωματείου, καθώς και εκείνη που απαγγέλει την έκπτωση από το αξίωμα ή την οριστική διαγραφή μέλους του Δ.Σ. λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών, που δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δέκα πέντε (15).
Το εγκαλούμενο μέλος δεν ψηφίζει.
Κατά της αποφάσεως της Γ.Σ. περί οριστικής διαγραφής μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Δ.Σ., ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο 88 Α.Κ.)
Άρθρο 7° Πόροι του Σωματείου
Πόροι του Σωματείου είναι:
α) το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών και οι λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις που ορίζει το Δ.Σ.
β) κάθε είδους συνεισφορές.'
γ) κρατικές επιχορηγήσεις.
δ) διάφορες δωρεές.
ε) έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις καικάθε'είδους εκδηλώσεις.
στ) οποιοδήποτε έσοδο από κάθε νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8°
Ευεργέτες,
Το σωματείο ανακηρύσσει ευεργέτες εκείνους, οι οποίοι προσφέρουν σημαντική οικονομική ενίσχυση.

Άρθρο 9°
Όργανα Διοίκησης - Αντιπροσώπευσης - Ελέγχου
Όργανα του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο (Ελεγκτική Επιτροπή).

Άρθρο 10°

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται για δύο (2) χρόνια από την Γενική Συνέλευση, με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Δέκα (10) μέρες το αργότερο μετά τις εκλογές, το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνέρχεται σε συνεδρίαση από τον σύμβουλο που έλαβε τους περισσότερους ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Για την εκλογή στις θέσεις του Δ.Σ. απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Αν κανένας δε λάβει απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο που πλειοψήφισαν σχετικά.
Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. παρευρίσκεται και το απερχόμενο, που ενημερώνει το νέο για την κατάσταση του σωματείου και προς το οποίο παραδίδει όλα τα στοιχεία του σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο Δ.Σ.

Άρθρο 11°
Συνεδριάσεις Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου πριν από 24 ώρες στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα.
Έκτακτα συνεδριάζει όταν το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη του, που αναφέρουν και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων με φανερές ψηφοφορίες, εκτός από προσωπικά θέματα, για τα οποία γίνεται μυστική ψηφοφορία και χωρίς τη συμμετοχή του μέλους που ενδιαφέρει η απόφαση.

Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το ίδιο ισχύει και για κάθε περίπτωση κενώσεως θέσης συμβούλου από άλλη αιτία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Τα μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν ή κωλύονται να παραστούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να αντιπροσωπεύονται από άλλο μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με επιστολή ή τηλεγράφημα. Καθένας από τους συμβούλους μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δε μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα σ' αυτό.

Άρθρο 12°
Διαγραφή - Παραίτηση - Παύση Έλλειψη Μελών Δ.Σ.
Την πειθαρχική εξουσία επί των μελών ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και τη θέση του καταλαμβάνει το πρώτο από τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Το μέλος που θα αντικατασταθεί για το λόγο αυτό, μπορεί να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά. Το μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παυθεί από τα καθήκοντα του, προτού λήξει η θητεία του, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Αν για οποιοδήποτε λόγο τα μέλη του Δ.Σ. μείνουν λιγότερα από τέσσερα (4) , τη θέση του μέλους παίρνει ο πρώτος από τους τρεις (3) αναπληρωματικούς. Αν και οι αναπληρωματικοί αρνηθούν να καταλάβουν θέση στο Δ.Σ., τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει Δ.Σ. και προκηρύσσονται εκλογές μέσα σε τριάντα (30) μέρες.

Άρθρο 13°
Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. και το σωματείο ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική εποπτεία. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. , δίνει και αφαιρεί το λόγο, θέτει σε ψηφοφορία τις διάφορες προτάσεις. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ. και γενικά όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Υπογράφει μαζί με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Όταν απουσιάζει ή όταν κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του Δ.Σ. και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, μπορεί να αναλάβει ο Αντιπρόεδρος ορισμένα καθήκοντα του Προέδρου, ιδιαίτερα στις επαφές με άλλες οργανώσεις και στις εσωτερικές σχέσεις του σωματείου.

Άρθρο 14°
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο από άποψη υπηρεσιακού μηχανισμού, φυλάσσει τα βιβλία, τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών. Υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Όταν κωλύεται τον αναπληρώνει ένα μέλος που ορίζει το Δ.Σ.

Άρθρο 15°

Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τις εισφορές των μελών και γενικά όλα τα έσοδα του Σωματείου. Διενεργεί όλες τις πληρωμές με βάση τα εντάλματα που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και τη δική του.
Κάθε δαπάνη πρέπει να εγκρίνεται από το Δ.Σ.
Ο Ταμίας μπορεί να κάνει πληρωμή, με έγκριση του Προέδρου μέχρι ορισμένο ποσό, που καθορίζεται από το Δ.Σ. και που εγκρίνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
Στο τέλος του χρόνου υποβάλλει στο Δ.Σ. κατάσταση με τις καθυστερούμενες συνδρομές και
λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις των μελών. Όταν απουσιάζει τον αναπληρώνει ένας
σύμβουλος.

Άρθρο 16°
Γενική Συνέλευση'
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή από το καταστατικό σε άλλο όργανο.
Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, το οποίο είναι της αρμοδιότητας άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση του εν λόγω οργάνου, όποτε και φέρει αυτή την ευθύνη.
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου.
Η Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα εξής θέματα:
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ., αποφασίζει για την έγκριση του
προϋπολογισμού και του ισολογισμού.

β) Κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
γ) Αποφασίζει επίσης για την τροποποίηση του καταστατικού, για τη διάλυση του Σωματείου

Κάθε 3° (τρίτο) χρόνο η τακτική Γ.Σ. εκλέγει τα διοικητικά και εποπτικά' όργανα του Σωματείου.

Άρθρο 17°
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
Η τακτική γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μία (1) φορά το χρόνο, τον μήνα Μάρτιο. Στην τακτική Γ.Σ. εγκρίνεται ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός του σωματείου και διαβάζεται η έκθεση του εποπτικού συμβουλίου. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. με ανακοινώσεις στα γραφεία του σωματείου και με πρόσκληση, η οποία ταχυδρομείται σε κάθε μέλος (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Γ.Σ. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος, η ώρα, καθώς επίσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.
Στις γενικές συνελεύσεις παίρνουν μέρος όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου.
Τα μέλη μπορούν να καταβάλλουν τη συνδρομή τους και κατά την ημέρα της σύγκλησης της Γ.Σ.
Η έκτακτη Γ.Σ. συνέρχεται όταν το ζητήσουν το 1/5 των μελών και με συγκεκριμένα θέματα. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει τη Γ.Σ.
Αν το Δ.Σ. αδρανήσει να συγκαλέσει τη Γ.Σ., τότε οι αιτούντες, με εξουσιοδότηση του Δικαστηοίου. αποοούν να συγκαλέσουν απευθείας τη Γ.Σ,, σύμφωνα με το αρ. 96 Α.Κ.
Με την ίδια διαδικασία, αν το Δ.Σ. αδρανεί, μπορεί να συγκληθεί και η τακτική Γ.Σ.

Άρθρο 18°
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, όταν είναι παρόντα το ένα δεύτερο συν ένα (1/2 + 1) των ταμειακά εντάξει μελών. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ., χωρίς πρόσκληση, μετά οκτώ (8) ημέρες, στον ίδιο τόπο και χρόνο, με τα ίδια θέματα και υπάρχει απαρτία με όσα μέλη παρευρίσκονται.

Άρθρο 19°
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Με την έναρξη των εργασιών της η Γ.Σ. εκλέγει από τα μέλη της, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με μυστική ψηφοφορία ή με φανερή ονομαστική ψηφοφορία και καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ. και εποπτικού συμβουλίου.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού ή με. ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
Τακτικά μέλη τα οποία απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο να λάβουν μέρος στην Γ.Σ., δικαιούνται να αντιπροσωπεύονται από άλλο τακτικό μέλος του σωματείου με επιστολή ή με τηλεγράφημα. Τακτικό μέλος μπορεί με επιστολή ή τηλεγράφημα. Τακτικό μέλος μπορεί με επιστολή ή τηλεγράφημα να αντιπροσωπεύει μόνον ένα (1) τακτικό μέλος που απουσιάζει ή κωλύεται.
Κατά την λήψη των αποφάσεων στην Γ.Σ. δεν πρέπει να παρευρίσκονται τρίτα πρόσωπα, εκτός από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και το Νομικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση θα μπορούσε να ακυρωθεί, αν η παρουσία τους μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Άρθρο 20°

Εκλογικό σύστημα - διεξαγωγή εκλογών
Οι εκλογές διεξάγονται κάθε δύο (2) χρόνια, τον μήνα Μάρτιο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση. Στις εκλογές αυτές εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή. Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται στο Δ.Σ. μέχρι την 24.00' ώρα της παραμονής των αρχαιρεσιών, οι υποψηφιότητες των ενδιαφερομένων, όλα τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται υποχρεωτικά, σε ένα και μόνο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος δικαιούμενο ψήφου, εκλέγει τα πρόσωπα της προτιμήσεως του, θέτοντας δίπλα στο όνομα τους σταυρό.
Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται με ονομαστική ψηφοφορία. Στην εφορευτική επιτροπή δε μετέχουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου.

Άρθρο 21°
Τήρηση Βιβλίων
Το σωματείο έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
α) μητρώο μελών, όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα στοιχεία τους και με την ημερομηνία εγγραφής τους ή διαγραφής τους.
β) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.
γ) βιβλίο ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι εισπράξεις και οι πληρωμές
δ) βιβλίο περιουσίας, όπου αναγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου.

Άρθρο 22°
Τροποποίηση Καταστατικού
Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται ειδική έκτακτη Γενική Συνέλευση στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1/2+1) από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και να ψηφίσουν υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης, που εισάγει το Δ.Σ. τα % των παρόντων μελών.

Άρθρο 23°

Διάλυση Σωματείου
Η διάλυση του σωματείου επέρχεται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. Χρειάζεται ειδική έκτακτη συνέλευση, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα μισά συν ένα μέλη (1/2+1) από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και να ψηφίσουν υπέρ της διαλύσεως, που εισάγει το Δ.Σ. τα 4/5 των παρόντων. Η περιουσία του σωματείου σε περίπτωση διάλυσης του διατίθεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24°
Σφραγίδα Σωματείου
Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα, που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ» και το έτος ίδρυσης του (2013).

Άρθρο 25°
Ερμηνεία διατάξεων καταστατικού
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν ή για κάθε ερμηνεία ασαφούς διάταξης του, αποφασίζει το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γ.Σ που ακολουθεί.-

Άρθρο 26°
Μεταβατική Διάταξη
Οι πρώτες εκλογές του σωματείου θα γίνουν εντός τριμήνου από την καταχώρηση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Λαμίας. Ειδικά η θητεία του πρώτου εκλεγμένου Δ.Σ. ορίζεται μέχρι το τέλος του 2014.
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι έξη (26) άρθρα ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του, από όλα τα ιδρυτικά μέλη στην ιδρυτική καταστατική συνέλευση, στις 5-2-2013.